سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

شما با معبود خود چه گفتید که آسمانی شدید

شما در خلوتهای شبانه خود چه کردید که اینگونه پرواز را آموختید

دستم را بگیرید و مرا از این ظلمت کده رهایی بخشید


مناجات عاشقان با معبود
تاریخ : پنج شنبه 92/4/27 | 4:12 صبح | نویسنده : احمد یوسفی | نظر