قرمز سبز آبي خاکستري
به يقين بدانيد كه خدا بنده‏اش را هر چند چاره‏انديشى‏اش نيرومند بود و جستجويش به نهايت و قوى در ترفند بيش از آنچه در ذكر حكيم براى او نگاشته مقرر نداشته ، و بنده ناتوان و اندك حيله را منع نفرمايد كه در پى آنچه او را مقرر است برآيد ، و آن كه اين داند و كار بر وفق آن راند ، از همه مردم آسوده‏تر بود و سود بيشتر برد ، و آن كه آن را واگذارد و بدان يقين نيارد دل مشغولى‏اش بسيار است و بيشتر از همه زيانبار ، و بسا نعمت خوار كه به نعمت فريب خورد و سرانجام گرفتار گردد ، و بسا مبتلا كه خدايش بيازمايد تا بدو نعمتى عطا فرمايد . پس اى سود خواهنده سپاس افزون كن و شتاب كمتر ، و بيش از آنچه تو را روزى است انتظار مبر [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت