قرمز سبز آبي خاکستري
نخستين عوض بردبار از بردبارى خود آن بود كه مردم برابر نادان يار او بوند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت